Hot news :

Mô tả công việc theo chức danh

Bản mô tả công việc theo chức danh là cơ sở để người quản lý giao việc, theo dõi thực hiện công việc, tuyển dụng, đào tạo nhân viên, giảm thiểu thời gian sàng lọc hồ sơ ứng viên, đồng thời đánh giá kết quả công việc của nhân viên. Đây cũng chính là cơ sở để nhân viên đảm nhận vị trí đó biết rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình. Như vậy, bản mô tả công việc theo chức năng không chỉ là bản cam kết công việc giữa người quản lý và nhân viên mà nó còn là hướng dẫn để nhân viên thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất.

Chưa có bài viết